Obchodní podmínky pro odběratele

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
  1. Vymezení pojmů
   1. „Obchodní podmínky“ se rozumí tyto obchodní podmínky.
   2. „Provozovatel“ se rozumí společnost Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232. Kontaktní údaje: ….
   3. „Portál“ se rozumí platforma Gazetisto dostupná na webové stránce gazetisto.com, včetně poddomén (za Portál se nepovažují emailové schránky Odběratelů).
   4. „Odběratel“ se rozumí osoba pravidelně odebírající určitý newsletter, podcast nebo videoobsah od Autora prostřednictvím Portálu Provozovatele nebo svého emailu a hradící Provozovateli za tento newsletter, podcast nebo videoobsah předplatné na účet Provozovatele.
   5. „smluvní strana“ se rozumí Autor a Provozovatel.
   6. „Autor“ se rozumí osoba vytvářející a vydávající newsletter, podcast nebo videoobsah na Portál za účelem jejich nabízení a zasílání Odběratelům, když Autorovi za tuto činnost náleží odměna.
   7. „newsletter“ se rozumí textový obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   8. „podcast“ se rozumí zvukový obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   9. „videoobsah“ se rozumí audiovizuální obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   10. „Profil“ se rozumí uživatelské jméno a účet konkrétního Odběratele na Portálu.
   11. „registrace“ se rozumí vytvoření Profilu na Portálu.
   12. „vydání“ se rozumí uložení newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Autorem prostřednictvím Profilu na Portál.
   13. „zpřístupnění“ se rozumí uveřejnění newsletteru, podcastu nebo videoobsahu na Portálu pro Odběratele a zaslání newsletteru na kontaktního email Odběratele.
   14. „předplatné“ se rozumí finanční částka, kterou Odběratel zaplatí za zpřístupnění a zaslání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu konkrétního Autora.
   15. „smlouva“ se rozumí smlouva o zprostředkování uzavíraná mezi Provozovatelem a Odběratelem.
   16. „PayPal“ se rozumí online platební systém provozovaný společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.
   17. „Obchodní sdělení“ se rozumí veškeré formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě webových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb, zejména potom sdělení zasílaná Odběrateli prostřednictvím jeho kontaktní emailové adresy.
  2. Tyto Obchodní podmínky vydané Provozovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Odběratele vznikající při užívání Portálu, a to zejména práva a povinnosti spojená s užíváním Portálu a zpřístupňováním newsletteru, podcastu nebo videoobsahu.
  3. Kontaktní údaje Provozovatele: info@staff.gazetisto.com
 2. Práva a povinnosti smluvních stran - dodací podmínky
  1. Provozovatel se zavazuje zprostředkovat v souladu s těmito Obchodními podmínkami zpřístupnění newsletter, podcast nebo videoobsah vydaný Autorem na Portál Odběrateli a zaslaní newsletteru, podcastu nebo videoobsahu na uvedenou kontaktní emailovou adresu tohoto Odběratele. Provozovatel a Odběratel za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při zprostředkování prodeje newsletterů, podcastu nebo videoobsahu Odběrateli uzavírají smlouvu. Provozovatel je osoba odlišná od Autora, který vytváří newslettery podcasty nebo videoobsah a vydává je na Portál. Odběratel uzavírá smlouvu o předplatném na newsletter, podcast nebo videoobsah s Autorem.
  2. Odběratel vytvořením svého Profilu na Portálu potvrzuje, že se seznámil s obsahem Obchodních podmínek. Odběratel je po provedení registrace oprávněn odebírat newsletter, podcast nebo videoobsah různých Autorů, a to po předchozí úhradě předplatného. Odběratel výslovně souhlasí s dodáním digitálního obsahu vydaného Autorem prostřednictvím Provozovatele.
  3. Odběratel se zavazuje užívat newsletter, podcast nebo videoobsah pouze pro vlastní potřebu a k nekomerčním účelům. Odběratel se dále zavazuje, že se zdrží veškerého neoprávněného rozšiřování, přeposílání, rozmnožování, zpřístupňování a uveřejňování newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Odběratel je oprávněn s výslovným souhlasem Autora a v zájmu Autora a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy rozšiřovat a přeposílat newsletter, podcast nebo videoobsah. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn odstranit profil Odběratele z Portálu. Odběratel nemá v takovém případě nárok na vrácení již zaplaceného předplatného. Odběratel je zároveň při porušení své povinnosti dle tohoto odstavce povinen poskytnout Autorovi náhradu škody způsobené tímto porušením smluvní povinnosti.
  4. Odběratel bere na vědomí, že Autor je oprávněn svoji činnost spočívající ve vydávání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu pozastavit, a to až na dobu 2 let. Informace o pozastavení činnosti Autora bude uveřejněna na Portálu. Platba předplatného za newsletter, podcast nebo videoobsah se v takovém případě rovněž pozastavuje na dobu pozastavení činnosti Autora. Odběratel je v takovém případě oprávněn ukončit odebírání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu tohoto Autora.
  5. Provozovatel je povinen po zaplacení předplatného Odběrateli zpřístupnit jedno bezprostředně předchozí číslo newsletteru, podcastu nebo videoobsahu, pokud již Autor vydal na Portálu alespoň jedno číslo newsletteru, podcastu nebo videoobsahu, a následně mu pravidelně zpřístupňovat další newslettery, podcasty nebo videoobsah po jejich vydání Autorem prostřednictvím Portálu.
  6. Odběratel je oprávněn nahlásit Provozovateli závadný obsah newsletteru, podcastu nebo videoobsahu, a to kliknutím na tlačítko „nahlásit obsah“ na Portálu. Po kliknutí na tlačítko „nahlásit obsah“ je Odběratel vyzván ke stručnému sdělení skutečností, ve kterých spatřuje závadnost obsahu konkrétního Newsletteru. Provozovatel je oprávněn prověřit závadnost nahlášeného newsletteru, podcastu nebo videoobsahu , není však povinen sdělit Odběrateli, zda se rozhodl newsletter, podcast nebo videoobsah odstranit nebo jak jinak s jeho nahlášením naložil. Odběratel je oprávněn dále zasílat Provozovateli a Autorovi písemné podněty za účelem zvýšení kvality obsahu newsletteru, podcastu nebo videoobsahu.
  7. Za závadný newsletter, podcast nebo videoobsah se považuje zejména urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, výhružný, pornografický newsletter, podcast nebo videoobsah. Dále také newsletter, podcast nebo videoobsah podněcující, propagující nebo podporující nenávist vůči rasové, etnické, sexuální, národnostní, náboženské či jiné skupině osob. Dále také newsletter, podcast nebo videoobsah mající charakter hromadného dopisu, spamu či poplašné zprávy obsahující nepravdivé informace, newsletter, podcast nebo videoobsah zasahující do práv třetích osob, porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, způsobující újmu třetím osobám, nepřiměřeně omezující soukromí třetích osob. Závadný je i newsletter, podcast nebo videoobsah obsahující nevyžádaná obchodní sdělení, komerční reklamy, počítačové viry nebo jiné škodlivé počítačové programy.
  8. Odběratel bere na vědomí, že za obsah newsletteru, podcastu nebo videoobsahu je odpovědný výhradně Autor a Provozovatel za obsah newsletteru, podcastu nebo videoobsahu nenese žádnou odpovědnost.
  9. Pokud Provozovatel nezašle Odběrateli newsletter, podcast nebo videoobsah na jeho kontaktní emailovou adresu, pak je oprávněn požadovat na základě upozornění zaslaného na emailovou adresu Provozovatele zaslání newsletteru dodatečně.
  10. Odběratel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn veškerý obsah na Portálu odstranit bez uvedení důvodu a bez předchozí notifikace dotčených osob.
 3. Registrace Odběratele
  1. Odběratel je oprávněn využívat Portál pouze po provedení registrace spočívající ve vyplnění registračního formuláře a udělení souhlasu s Obchodními podmínkami, Zásadami používání cookies a Zásadami zpracování osobních údajů.
  2. Odběratel se zavazuje, že si při registraci vyplní tyto povinné údaje: uživatelské jméno, přístupové heslo, kontaktní emailovou adresu a platební údaje (PayPal ID). Odběratel se zavazuje při registraci poskytnout Provozovateli úplné, aktuální a správné údaje.
  3. Po provedení registrace zašle Provozovatel na kontaktní emailovou adresu Odběratele potvrzující emailovou zprávu s hypertextovým odkazem k dokončení registrace. Po kliknutí na hypertextový odkaz a opakovaném zadáním hesla dochází k aktivaci Profilu a účtu Odběratele. Okamžikem aktivace Profilu Odběratele dochází k uzavření zprostředkovatelského vztahu mezi Odběratelem a Provozovatelem.
  4. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat a zpracovávat tyto údaje o Odběrateli: uživatelské jméno, PayPal ID, kontaktní emailovou adresu a IP adresu Odběratele.
  5. Odběratel bere na vědomí, že Provozovatel neověřuje pravost a správnost Odběratelem poskytnutých údajů za účelem jeho registrace a vytvoření Profilu.
  6. Odběratel je oprávněn odebírat a předplácet si prostřednictvím svého Profilu libovolný počet newsletterů, podcastů nebo videoobsahu od různých Autorů. Newslettery budou Odběrateli zasílány na kontaktní emailovou adresu, tj. adresu uvedenou na Profilu Odběratele.
  7. Kontaktní emailovou adresu, uživatelské jméno, heslo i PayPal ID je Odběratel oprávněn kdykoli na Portálu změnit.
  8. Provozovatel není povinen zasílat Odběrateli newsletter, podcast nebo videobsah, pokud Odběratel neuvedl existující kontaktní emailovou adresu.
  9. Odběratel je oprávněn v rámci registrace udělit souhlas se zasíláním Obchodních sdělení prostřednictvím jeho kontaktního emailu. Obsahem těchto Obchodních sdělení je nabídka newsletterů, podcastů nebo videoobsahu dostupných na Portálu. Pokud Odběratel udělí Provozovateli souhlas se zasíláním Obchodních sdělení prostřednictvím kontaktního emailu, tak je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat, a to buď změnou v nastavení svého Profilu nebo odvoláním souhlasu prostřednictvím hypertextového odkazu na Portálu a následným odvoláním souhlasu se zasíláním Obchodních sdělení v nastavení Profilu Odběratele (kliknutím na příslušné pole).
 4. Předplatné a jeho úhrada - platební podmínky
  1. Odběratel je povinen zaplatit Autorovi prostřednictvím Provozovatele předplatné za odebírání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Výše předplatného za jednotlivé newslettery, podcasty nebo videoobsah se liší a o jeho výši rozhoduje výhradně Autor.
  2. Odběratel hradí předplatné prostřednictvím platební brány. Okamžikem zaplacení se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Provozovatele.
  3. Úhrada předplatného platební bránou zahrnuje, dle poskytovatele, tyto metody: Účet PayPal, platební karty, online převod finančních prostředků platebními tlačítky bank, ApplePay.
  4. Doba trvání předplatného činí jeden měsíc ode dne, kdy dojde k úhradě předplatného Odběratelem (v případě automatického strhávání budoucích plateb). V případě jednorázové platby činí toto období jeden, tři, šest, nebo dvanáct měsíců, podle Odběratelem zvolené délky trvání předplatného.
  5. Odběratel má možnost získat přístup k archivu konkrétního newsletteru, podcastu nebo videoobsahu po úhradě jednorázové ceny za přístup do archivu. Archivem se rozumí všechna v minulosti vydaná čísla konkrétního newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Pokud Provozovatel neurčí na Portálu výši této jednorázové ceny, tak jednorázová cena za přístup do archivu činí pětinásobek předplatného za konkrétní newsletter, podcast nebo videoobsah.
  6. V případě objednávky předplatného s automatickou obnovou Odběratel uděluje souhlas s automatickou úhradou měsíčního předplatného prostřednictvím PayPal k okamžiku uplynutí doby trvání původního předplatného. Tento souhlas může Odběratel odvolat v rámci nastavení svého Profilu a výchozí automatickou úhradu předplatného zakázat. Odběratel má možnost v rámci nastavení svého Profilu požádat o zasílání informativní emailové zprávy potvrzující úhradu předplatného, a to na svoji kontaktní emailovou adresu.
  7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné náklady Odběratele spojené s úhradou předplatného vyplývající ze vztahu mezi Odběratelem a jeho bankou, která vydala Odběrateli platební kartu a vede Odběrateli bankovní účet.
  8. Platební bránu PayPal pro platby účtem PayPal nebo platebními kartami provozuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  9. Platební bránu ComGate pro platby platebními kartami, ApplePay a platebními tlačítky bank provozuje společnost ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. E-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
 5. Práva z vadného plnění - reklamační podmínky
  1. Odběratel má právo uplatnit práva z vadného plnění vydavatele zejména z důvodu nemožnosti přístupu k placenému obsahu.
  2. Reklamace a jiné uplatňování práv z vadného plnění se uplatňují na e-mailové adrese info@staff.gazetisto.com, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne sjednaného zpřístupnění placeného obsahu. K opožděným reklamacím nemusí být přihlíženo.
  3. Vydavatel je povinen Odběratele informovat o způsobu vyřízení reklamací či jiných uplatňovaných práv z vadného plnění.
  4. V případě reklamace, která bude vydavatelem posouzena jako oprávněná, má objednatel nárok na zpřístupnění placeného obsahu.
  5. V případě, že vznikne Odběrateli nárok na vrácení ceny či její poměrné části, bude tato částka vrácena v příslušné poměrné části na číslo účtu, ze kterého byla cena hrazena.
 6. Ostatní ustanovení
  1. Veškerá korespondence mezi Provozovatelem a Odběratelem bude probíhat prostřednictvím kontaktních emailů, přičemž kontaktní email Provozovatele je uveden v Obchodních podmínkách a kontaktní email Odběratele na jeho Profilu.
  2. Provozovatel neodpovídá Odběratelům ani Autorům za škodu, která jim vznikla v souvislosti s užíváním nebo obsahem Portálu. Odběratel se zavazuje uplatňovat své nároky vzniklé v souvislosti s užíváním nebo obsahem Portálu anebo v souvislosti s newsletterem, podcastem a videoobsahem zaslaným na adresu Odběratele, vůči konkrétnímu Autorovi. Provozovatel nemá odpovědnost za obsah newsletteru, podcastu nebo videoobsahu.
  3. Tyto Obchodní podmínky může Provozovatel jednostranně měnit s tím, že změnu uveřejní na Portálu a o změně bude následně informovat Odběratele prostřednictvím kontaktní emailové adresy. Změna Obchodních podmínek je účinná od 15. dne po doručení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek Odběrateli a zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na Portálu, ledaže Odběratel do 15. dne od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek vypoví smlouvu podle následující věty. Pokud Odběratel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je oprávněn vypovědět smlouvu, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. Výpovědní lhůta je 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi Provozovateli.
  4. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, Zásadami zpracování osobních údajů, Zásadami používání cookies a obchodními podmínkami PayPal a souhlasí s nimi.
  5. Odběratel bere na vědomí, že Portál nemusí být vždy dostupný, a to zejména s ohledem na nezbytné úpravy či údržbu softwaru. Odběratel zároveň bere na vědomí, že fungování Portálu může být dočasně zastaveno nebo zcela ukončeno.
  6. Provozovatel zpracovává osobní údaje Odběratele v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
 7. Ukončení smluvního vztahu
  1. Smlouva mezi Odběratelem a Provozovatelem vzniká na dobu neurčitou, a to okamžikem aktivace uživatelského účtu Odběratele.
  2. Provozovatel je oprávněn odstranit Profil Odběratele z Portálu, pokud Odběratel poruší svůj závazek podle čl. II. odst. 3 Obchodních podmínek. Odstranění Profilu z Portálu se považuje za okamžitou výpověď smluvního vztahu mezi Odběratelem a Provozovatelem. V takovém případě nemá Odběratel nárok na vrácení zaplaceného předplatného.
  3. Provozovatel je oprávněn odstranit profil Odběratele z Portálu, a to zejména pokud Odběratel opakovaně poškozuje zájmy Provozovatele anebo opakovaně bezdůvodně nahlašuje newslettery, podcasty a videoobsah pro jejich nekvalitu či závadnost. V takovém případě má Odběratel nárok na vrácení poměrné výše předplatného. Provozovatel je dále oprávněn zablokovat možnost prodloužení předplatného.
  4. Výpověď doručuje Provozovatel Odběrateli prostřednictvím kontaktní emailové adresy Odběratele, přičemž účinky výpovědi nastávají okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na kontaktní emailovou adresu Odběratele.
  5. Odběratel je oprávněn kdykoli vypovědět smlouvu s Provozovatelem bez uvedení důvodu. Odběratel však nemá nárok na vrácení již zaplaceného předplatného ani jeho části. V takovém případě se Provozovatel zavazuje na žádost Odběratele odstranit Profil Odběratele z Portálu.
  6. V souladu s ustanovením § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), nemá Odběratel právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání konkrétního důvodu), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, která nebyla dodána na hmotném nosiči.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že není určitá otázka upravena Obchodními podmínkami, použijí se ustanovení příslušných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
  3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem.
  4. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Odběratelem budou řešeny smírně, a pokud nebude smírné řešení možné, tak budou tyto spory řešeny u obecných soudů České republiky.
  5. Tyto Obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. července 2021.

V Praze dne 1. července 2021