Zásady zpracování osobních údajů pro autory

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů pro autory (dále jen „Zásady“) obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů autorů (dále jen „Autor“), tj. smluvních partnerů společnosti Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Správce“).
 2. Autoři vytvářejí a vydávají textový, zvukový nebo audiovizuální obsah (newslettery, podcasty a videoobsah) na platformu Gazetisto dostupnou na webové stránce gazetisto.com (dále také jen „Portál“) provozovanou Provozovatelem. Provozovatel zprostředkovává prodej newsletteru, podcastu a videoobsahu odběratelům (dále jen „Odběratel“), za což mu náleží provize. Provozovatel a Autor za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při zprostředkování prodeje newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběratelům prostřednictvím Portálu uzavírají smlouvu o zprostředkování (dále jen „Smlouva“).
 3. Správcem osobních údajů Autora je Provozovatel.
 4. Osobní údaje jsou získávány přímo od Autora na základě uzavření Smlouvy.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění vzájemných práv a povinností z uzavřené Smlouvy mezi Správcem a Autorem. Osobní údaje Autora jsou využívány pro zprostředkování prodeje newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběratelům, komunikaci Provozovatele s Autorem, výplatu odměny Autorovi, případně vzájemné vypořádání nároků smluvních stran ze Smlouvy.
 6. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě - Smlouvě mezi Provozovatelem a Autorem. Pokud je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění Smlouvy, je takový souhlas poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.
 7. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje Autora: uživatelské jméno, číslo bankovního účtu, e-mail, PayPal ID, síťový identifikátor (IP adresa) popř. identifikační číslo osoby nebo další údaje uvedené v registračním formuláři na internetu, pokud je to nutné k realizaci prodeje newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběratelům. Provozovatel dále ukládá na Portálu veškeré newslettery, podcasty a videoobsah Autora. V případě ukončení Smlouvy Provozovatel newslettery, podcasty a videoobsah z Portálu odstraní.
 8. Osobní údaje Autora jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Provozovatele, např. pro účely vypořádání nároků smluvních stran ze Smlouvy.
 9. Po ztrátě zákonného důvodu je proveden výmaz příslušných osobních údajů.
 10. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.
 11. Autor má právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud Autor popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
 12. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické formě. Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. Standardy minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů jsou: elektronické zabezpečení, přístupová práva, antivirová ochrana, bezpečnostní zálohy a přístup pouze autorizovaných osob.
 13. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 14. Autor má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234665111.
 15. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: email: info@bblegal.cz, telefon: +420228226846.

V Praze dne 1. července 2021